NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: poniedziałek, 22 lipca 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Ukształtowanie terenu gminy Zakliczyn


Według podziału fizycznogeograficznego Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej Głównego Geodety Kraju z roku 1995 teren gminy położony jest w podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, w makroregionach Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Pogórza Środkowobeskidzkiego, których granica przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 980 w mezoregionach: Pogórza Wiśnickiego (zwanego też Wielickim) i Pogórza Rożnowskiego (zwanego też Ciężkowickim).

Leżące w północno-zachodniej części gminy, na lewym brzegu Dunajca, sołectwa: Roztoka, Zawada Lanckorońska, Melsztyn, Gwoździec, Charzewice i Faliszewice należą prawie w całości do mikroregionu Pogórza Okocimskiego. Sołectwa: Zakliczyn. Wesołów, Lusławice oraz część sołectw: Filipowice, Stróże, Wola Stroska, Zdonia, Kończyska, Faściszowa i Wróblowice należą do mikroregionu Doliny Dunajca, natomiast część sołectwa: Wróblowice należy do mikroregionu Rozłogu Wału. Część sołectw: Faściszowa i Kończyska należy do mikroregionu Obniżenia Siemiechowskiego. Sołectwa: Jamna, Paleśnica, Dzierżaniny, Ruda Kameralna, Borowa, Olszowa, Słona, Bieśnik, Słona oraz część sołectw: Zdonia, Wola Stroska, Stróże, Filipowice należą do mikroregionu Płaskowyżu Rożnowskiego.

Mikroregiony: Płaskowyżu Rożnowskiego i Rozłogu Wału zalicza się do pogórzy wysokich, Mikroregion Obniżenia Siemiechowskiego zalicza się do obniżeń podgórskich. Dolina Dunajca to mikroregion o charakterze den dolinnych, a mikroregion Pogórza Okocimskiego ma charakter pogórzy średnich.

Cały obszar gminy położony jest w zlewni Dunajca.

Główną osią rzeźby tego obszaru jest szeroka sterasowana dolina Dunajca - o przebiegu z południowego zachodu na północny wschód. Meandrujące koryto rzeki o szerokości od 50 m do ponad 150 m jest częściowo regulowane i obwałowane. Wzdłuż koryta ciągną się pasy kamieńca ponad którymi wznosi się wyraźną krawędzią terasa zalewowa, zajmująca przeważającą część dna doliny. Ponad nią w rejonie Zakliczyna, Lusławic i Wróblowic widnieje duży płat terasy nadzalewowej o częściowo pozacieranych krawędziach. Zbocza dolin są na ogół strome (o spadkach znacznie przekraczających 25%), modelowane przez złaziska i osuwiska.

Po lewej stronie doliny ciągną się obniżone, spłaszczone garby Pogórza Wiśnickiego z widocznymi z daleka ruinami średniowiecznego zamku w Melsztynie. Garby te są porozcinane przez system bocznych dolinek płaskodennych i wciosowych. Ich spłaszczone wierzchowiny (o szerokości do 200 m) opadają wylesionymi i zalesionymi stokami o spadku ok. l5%-20%, osiągając deniwelację 140m.

Po prawej stronie doliny ponad mikroregionem Doliny Dunajca wznosi się Płaskowyż Rożnowski. Obszar ten jest porozcinany konsekwentnymi i subsekwentnymi, głębokimi, wciętymi do 120-150 m dolinami: Rudzanki, Paleśnianki, Słonianki i ich dopływów. Wąskie wierzchowiny garbów opadają stromymi (powyżej 25% spadku), zwykle wypukłymi stokami w znacznej mierze zalesionymi i modelowanymi przez ruchy masowe. Subsekwentne doliny dzielą płaskowyż na szereg równoległych garbów. Wskutek działalności człowieka nastąpiło zintensyfikowanie denudacji i erozji. Stoki modelowane są przez ruchy masowe, spłukiwanie oraz sufozję i spełzywanie pokryw. W dolinach rzecznych występuje erozja boczna i denna oraz akumulacja powodziowa i korytowa.

Najniżej położonym punktem jest poziom Dunajca na północnej granicy gminy - ok. 206 m n.p.m. (ujście Brzozowianki do Dunajca - 206.9 m n.p.m.), natomiast najwyżej położony jest fragment Pogórza Ciężkowickiego - masyw Mogiły (ok. 478.3 m n.p.m.), Styru (ok. 460.2 m n.p.m.) oraz wzgórze w okolicach wsi Jamna (na północ od wsi) o wysokości ok. 512 m n.p.m.

opracowane na podstawie materiałów własnych oraz opracowania pt. "Program ochrony środowiska dla gminy Zakliczyn" wykonany przez "TORON" Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe - Tarnów

 

all rights reserved