NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: środa, 17 kwietnia 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Surowce w gminie Zakliczyn


Występujące na terenie gminy Zakliczyn surowce mineralne są głównie używane do celów budowlanych. Należą do nich przede wszystkim żwir i piasek rzeczny z eksploatowanych żwirowni w Roztoce oraz kilku punktów poboru żwiru na rzece Dunajec.

Występujące w kilku kamieniołomach (Melsztyn, Zawada Lanckorońska, Filipowice, Zdonia, Bieśnik, Dzierżaniny) piaskowce gruboławicowe (istebiańskie godulskie) nie są obecnie eksploatowane ze względu na zmianę charakteru budowanych zabudowań mieszkalnych.

Także nie eksploatowane są gliny solifukcyjno-deluwialne i lessowe, zalegające na terenie wzdłuż doliny Dunajca, tworzące ochronną warstwę zbiornika wód podziemnych. Gliny te były w przeszłości eksploatowane szczególnie w okolicy Zakliczyna, gdzie warstwa to osiągała największą miąższość.

W okolicach Rudy Kameralnej występują także złoża rud żelaza, jednak zasoby te nie były dotychczas eksploatowane na większa skalę.

Ważnym surowcem występującym na terenie gminy Zakliczyn są liczne źródła mineralne (o temp 6-12°C) ciągnące się szerokim pasem przez centralna część gminy. W utworach fliszowych powstały zbiorniki wód podziemnych, których zasoby ulegają częstym zmianom. W związku z tym mamy na Pogórzu szereg źródeł mineralnych, niestety tylko częściowo o przebadanym składzie.

Źródła wód podziemnych na terenie Pogórza występują zarówno w utworach fliszowych jak i w czwartorzędowych. Ze względu na niewielką miąższość osadów czwartorzędowych warstwa wodonośna w tych utworach ciągnie się głównie wzdłuż doliny Dunajca, gdzie ich głębokość dochodzi do 5 metrów. Pod względem wydajności ujęcia te cechuje duża zmienność oraz znaczne zanieczyszczenie. Podstawowym piętrem wodonośnym na Pogórzu jest zatem flisz karpacki, a skałami, które magazynują wodę spękane, gruboławicowe piaskowce warstw istebniańskich, godulskich i ciężkowickich. Występują tu źródła typu szczelinowego, których wydajność może być duża zwłaszcza w strefie zasilania. Źródła szczelinowe nie wykazują większych zmian wydajności w ciągu roku, natomiast pozostałe źródła zwietrzelinowe funkcjonują zazwyczaj okresowo.

W gminie Zakliczyn zarejestrowano 13 źródeł z czego: 9 źródeł siarczkowych i 4 źródła z wodą chlorkową. Występują one szczególnie w obrębie progu Czchowskiego, gdzie ciągną się pasmem od Filipowic po Słoną. Są to na ogół źródła siarczkowe (rejon Filipowic i Woli Stróskiej) oraz siarczkowo-słonawe i słonawe (rejon Bieśnika i Słonej) o średnim stężeniu i zwykle małej wydajności. W dużej mierze są to źródła przykorytowe o naturalnym wypływie.

Różnią się one między sobą zarówno składem chemicznym jak i wielkością mineralizacji. Badania tych wód prowadzone już były w XIX w. przez A.Alth'a w 1870 r., następnie B.Różańskiego w 1891 r. Ponowne badania i odwierty na tym terenie przeprowadzone zostały dopiero w latach osiemdziesiątych przez pracowników AGH w Krakowie.

Niestety wody te nie są wykorzystywane do celów leczniczych.

Wody siarczkowe występują jako naturalne źródła powierzchniowe o zapachu siarkowodoru oraz białych nalotach siarki na dnie lub wokół wypływu. Większość z nich nie jest ujęta i wykorzystywana. Jedno z większych źródeł siarczkowych znajduje się w Polichtach, z którego woda jest używana do celów gospodarczych, podobnie jak woda ze studni na południe od sołectwa Filipowice. W grupie wód siarczkowych spotyka się też wody mieszane siarczkowo-chlorkowe. Ten typ wód reprezentuje niewielkie źródło znajdujące się w Słonej. Większość z nich jednak nadal jest nie ujęta i nie wykorzystana.

Wody chlorkowe występują na terenie wsi Słona oraz Bieśnik wzdłuż lewego brzegu potoku Słonianka. Jedno z występujących tam źródeł ma charakter naturalny zaś pozostałe trzy są wykopami badawczymi wykonanymi z inicjatywy prof. J. Poborskiego, który był jednym z najgorętszych zwolenników utworzenia na tych terenach parku krajobrazowego. Obecnie źródła te są ujęte i zabezpieczone.

opracowane na podstawie materiałów własnych oraz opracowania pt. " Program ochrony środowiska dla gminy Zakliczyn" wykonany przez "TORON" Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe - Tarnów

all rights reserved