NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: wtorek, 28 maja 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Flora gminy Zakliczyn

krajobraz


Do jednej z najważniejszych grup zasobów biotycznych w gminie Zakliczyn zalicza się lasy. Lasy i grunty zalesione i zakrzaczone zajmują w gminie Zakliczyn 4285 ha, co stanowi 35 % powierzchni gminy.

las w gminie Zakliczyn

W gminnych lasach przeważa, świerk, buk, jodła. Rzadziej występują: wiąz, sosna, modrzew, jesion i brzoza. W sześciu z sołectw w Gminie Zakliczyn las zajmuje ponad 50% powierzchni: Jamna 68,9%, Bieśnik 56,7%, Słona 60,9%, Stróże 57,2%, Paleśnica 51,1%, Ruda Kameralna 50.7%. Lasy te leżą w strefie lasów nieuszkodzonych, lub w lasach występują uszkodzenia tzw. l strefa zagrożenia.

Lasy gminy Zakliczyn należy uznać za olbrzymie bogactwo tego regionu. Stan lasów jest dobry, szczególną wartością dla środowiska jest ich różnorodność. Dzięki dużej powierzchni stanowią poważny udział w ogólnej powierzchni lasów województwa stając się istotnym fragmentem "zielonych płuc" województwa.

w lesie

W lasach, na polanach i łąkach rośnie wiele roślin rzadko gdzie indziej spotykanych, prawnie chronionych.

Wzdłuż potoków i rzek rosną zespoły olszy szarej z domieszką świerka i jodły. W poszyciu rosną między innymi skrzypy, widłaki i paprocie, storczyki, lilia złotogłów, pierwiosnki, miodunki, zawilce, kaczeńce, jałowiec, malina, jeżyna oraz zioła lecznicze - wilcza jagoda, macierzanka, dziurawiec, jasnota biała, krwawnik, rumianek i wiele innych.

Z grzybów jadalnych spotykamy tu borowiki, koźlarze, sitarze, kurki, maślaki, surojadki, kanie, rydze i gołąbki.

Lasy w znacznej części zostały przekształcone w wyniku wyrębu oraz wprowadzania monokulturowych upraw leśnych. Jedynie na siedliskach niekorzystnych dla gospodarki leśnej, jak np. strome zbocza, kamieniste gleby, głębokie jary, zachowały się zbiorowiska leśne będące zbiorowiskami naturalnymi. Na obszarze powiatu tarnowskiego stwierdzono i opisano dotychczas kilkanaście podstawowych jednostek - zbiorowisk naturalnych leśnych i zaroślowych (krzewiastych).

czerwone maki


Na terenie gminy Zakliczyn można wyróżnić:

nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe - lasy tego typu zajmują głębokie i żyzne gleby typu mad na terasach zalewowych Dunajca.

olszyna karpacka - lasy lego typu rozwijają się wzdłuż potoków i małych rzek - w powiecie tarnowskim należą do rzadkości; występują koło Jamnej i Paleśnicy.

łęgi olszowe - jesionowe niżowe - są to zbiorowiska leśne, które zajmują siedliska mokre lub okresowo zalewane; niewielkie fragmenty występują w rezerwacie "Styr".

łęgi olszowo-jesionowe podgórskie - są zespołem rzadkim; cechuje go występowanie niektórych gatunków górskich; w Polsce południowej występuje tylko na Pogórzu Karpackim; jego siedliska to niskie terasy potoków śródleśnych; w powiecie tarnowskim zajmują małe fragmenty w rejonie Woli Stróskiej, po północnej stronie pasma Mogiły i w okolicy Wróblowic.

las dębowo-grabowy  - las ten sięga jedynie po piętro pogórza, do wysokości 450 - 500 m.n.p.m.; las ten występuje koło Zawady Lanckorońskiej, Melsztyna, Wróblowic i w paśmie Styru (460 m npm),

kontynentalny bór mieszany, dębowo-sosnowy - jest to las sięgający po piętro Pogórza podobnie jak grąd: występuje w paśmie Styru.

lasy bukowe - żyzna buczyna karpacka - są to żyzne lasy rosnące na glebach brunatnych, mniej lub bardziej yługowanych; bardziej rozpowszechnione są w wyższych piętrach Pogórza, w okolicy Jamnej, we wschodniej części Styru (472 m npm), w rejonie Borowej, Bieśnika, Rudy Kameralnej.

kwaśna buczyna karpacka - lasy tego typu występują zasadniczo w obrębie buczyny karpackiej; zajmują siedliska, na których stosunkowo łatwo zachodzi ługowanie gleby; płaty tego typu zbiorowisk występują w szczytowych partiach Mogiły i Styru (460 m.n.p.m),

lasy jodłowe - lasy te zasiedlają niższe niż buczyny położenia regla dolnego; w gminie Zakliczyn fragmenty tych zbiorowisk występują na Styrze i Mogile (478 m npm).

zbiorowiska kserotermiczne (ciepłolubne) - można je spotkać na południowych stokach doliny Dunajca w Melsztynie, Rudzie Kameralnej, Wróblowicach oraz w rejonie Zakliczyna. Na ich siedliskach w rejonie Wróblowic występuje rzadki gatunek znajdujący się obecnie na polskiej "Czerwonej liście gatunków ginących" - róża francuska.


maki polne


opracowane na podstawie materiałów własnych oraz opracowania pt. " Program ochrony środowiska dla gminy Zakliczyn" wykonany przez "TORON" Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe - Tarnów

all rights reserved