NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: środa, 17 kwietnia 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Rolnictwo w gminie Zakliczyn

Struktura użytkowania powierzchni ziemi


Według danych z Urzędu Gminy z 2000 roku struktura użytkowania powierzchni ziemi w gminie Zakliczyn przedstawia się następująco:

rodzaj

powierzchnia w ha

powierzchnia gminy

12255

użytki rolne

6900

w tym:

grunty orne
sady
łąki
pastwiska


5217
332
227
1124

lasy

4327

w tym:

państwowe
prywatne


1783
2203

Inne (pod wodami, komunikacją, zabudową, odłogi, żwirownie)

1028


Z powyższych danych wynika, że gmina ma zdecydowanie rolniczo-leśny charakter. Lasy porastają z reguły wyższe partie terenu, które ze względu na duże nachylenie nie mogą być wykorzystywane do produkcji rolnej. Dolne części stoków oraz doliny w większości wykorzystywane są jako użytki rolne, a zwłaszcza grunty orne obsiewane głównie zbożami. Granica rolno-leśna przebiega najczęściej na wysokości 300 - 350 m. n.p.m.

rolnictwo gminy Zakliczyn

Rolnictwo na terenie gminy Zakliczyn jest tradycyjne o bardzo niskim poziomie nawożenia mineralnego, małym zużyciu środków ochrony roślin, co daje możliwość produkowania zdrowej żywności. Gospodarstwa są stosunkowo niewielkie - średnia wielkość gospodarstwa w gminie to 4,99 ha (Dane z UG 2000), a ich ogólna liczba w gminie wynosi 2452. Gospodarstwa te są niewielkie - średnia wielkość użytków rolnych w gospodarstwie wynosi około 3,0 ha według rocznika statystycznego woj. tarnowskiego z 1995. Z analizy danych wyników badań ankietowych z grudnia 1996 wynika że około 63 % mieszkańców deklaruje, że utrzymuje się z rolnictwa.

Największe gospodarstwa w gminie mają 20-23 ha użytków rolnych. Przeważnie są to gospodarstwa ogólnorolne.

Struktura zasiewów

W strukturze zasiewów dominują zboża, które stanowią ok. 50% najczęściej są to pszenica i żyto, kolejne 25-30% stanowią ziemniaki, warzywa, truskawki, fasola "Piękny Jaś" natomiast pozostała część to łąki i pastwiska.

rolniczy krajobraz gminy Zakliczyn


Uprawy oraz zbiory

W gminie hoduje się 4223 sztuki bydła tj. około 65 sztuk na 100 ha użytków rolnych, natomiast trzody około 5050 sztuk, co daje 78 sztuk na 100 ha użytków rolnych.

Główne uprawy to :
- zboża - 2241 ha
- ziemniaki - 780 ha
- okopowe pastewne - 230 ha
- strączkowe jadalne - 38 ha
- kukurydza - 100 ha
- warzywa - 60 ha

W gminie Zakliczyn uprawa zbóż i okopowych będzie nadal ograniczana do niższych położeń dolinowych o mniejszych spadkach, a miejsca bardziej strome będą zajmować użytki zielone zapewniające ochronę przed erozją i pastwiska - stanowiące podstawę hodowli bydła. Coraz częstsze są jagodniki i sady. W gospodarstwach położonych w dolinach jest znaczna ilość szklarni i folii tunelowych.

Południowe rejony gminy charakteryzują się bardzo silnym urzeźbieniem terenu i ich dużymi spadkami. Warunki klimatyczne przy średnich opadach rocznych ok.'780 mm, temperaturze 6,5-7.0 ºC. średnim okresem wegetacji 195-200 dni, częstymi przymrozkami są mało korzystne dla rolnictwa. Najkorzystniejsze są tu uprawy zbóż jarych i koniczyn.

W gminie znajdują się dwa gospodarstwa ekologiczne posiadające atest "Ekolandu". Oba te gospodarstwa są jednymi z 30 gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy.

Różne dane statystyczne

W związku z tym iż wzdłuż cieków wodnych występują najlepsze gleby na terenie gminy znajdują się w kilku sołectwach grunty orne położone na terenach zagrożonych powodzią, są to: Zakliczyn 20 ha, Charzewice Melsztyn 15 ha, Faliszewice 10ha, Filipowice 15 ha, Stróże 20 ha, Wesołów 15 ha, Wróblowice 15 ha, Zawada Lanckorońska 10 ha.

Sołectwa o największym udziale gruntów ornych w stosunku do całkowitej powierzchni leżą na równinnym i falistym terenie mikroregionu Doliny Dunajca. Są to: Lusławice - 74,9% Faściszowa - 68.2% Wesołów - 66,7% Zdonia - 65.2% Wróblowice - 62.3%.

Sołectwa o najmniejszym udziale gruntów ornych w stosunku do całkowitej powierzchni to sołectwa z południowej górzystej części gminy: Jamna - 22.3% Borowa - 26.5% Bieśnik - 31.9% Paleśnica - 34.2%.

Sołectwa o największym stosunku gruntów ornych do użytków zielonych są położone zarówno na obszarach górzystych jak i równinnych gminy: Ruda Kameralna - 8,0 Wesołów - 7.7 Filipowice - 6.7 Zdonia - 6.5 Bieśnik - 6.5 Lusławice - 6,4 Zawada Lanck. - 6,2 a o najmniejszym: Charzewice i Melsztyn - 1.3 Borowa - 1,9 Gwoździec - 2.4.

Największa liczba działek na jedno gospodarstwo przypada w sołectwach: Ruda Kameralna - 10,6 Zakliczyn - 5.5 Roztoka 5,5 Filipowice - 5,0 a najmniejsza w sołectwach: Bieśnik - 2,8 Faściszowa - 3,2 Kończyska - 3,3 Charzewice, Melsztyn - 3,4 Paleśnica - 3,5 Wesołów - 3,5.

opracowane na podstawie materiałów własnych oraz opracowania pt " Program ochrony środowiska dla gminy Zakliczyn" wykonany przez "TORON" Przedsiębiorstwo Badawczo - Wdrożeniowe - Tarnów

all rights reserved