NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: ChatForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas • [więcej...]

Dzisiaj jest: środa, 17 kwietnia 2024 Imieniny:

Informacje o gminie Zakliczyn


www.iportal.nano.pl


Infrastruktura techniczna gminy

Drogi


Gmina Zakliczyn posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć dróg. Każde sołectwo posiada dogodny dojazd do siedziby Urzędu Gminy, przy czym największa odległość od granicy gminy do Zakliczyna wynosi ok. 12 km (miejscowość Gwoździec - granica gminy na drodze powiatowej do Dębna). W strukturze dróg wyróżnić można 3 odcinki dróg wojewódzkich o długości 23.3 km oraz 44,7 km odcinków dróg powiatowych. Gmina posiada także ok. 275,2 km dróg gminnych (2000), w chwili obecnej z tego tylko około 25% dróg posiada nawierzchnię asfaltową. Stan dróg jest zróżnicowany. Większość dróg gminnych nie jest przystosowanych do przenoszonych nacisków przy przejazdach samochodów ciężarowych. W lipcu 2001 roku ponad 160 kilometrów dróg gminnych zostało zniszczone przez powódź. Obecnie część dróg modernizowana jest dzięki wykorzystniu funduszy Unii Europejskiej.

Kanalizacja

Pierwsza na terenie gminy Zakliczyn oczyszczalnia ścieków powstała w Zakliczynie w latach 1993-1994. Jest to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna. Przyłączone do niej kolektory zbierają ścieki bytowo-gospodarcze od mieszkańców Zakliczyna, Zdoni, Wesołowa oraz ścieki z kilku innych obiektów co w sumie daje 250 przyłączy. Ponadto oczyszczalnia przyjmuje ścieki ze zbiorników wybieralnych z gospodarstw na terenie całej gminy za pomocą dwóch beczkowozów samochodowych. Jej maksymalna przepustowość to 400m³ na dobę, obecnie oczyszczane jest od 200 do 300m³/dobę. Drugą oczyszczalnią na terenie gminy jest oddana do użytku w 1999 roku  oczyszczalnia w miejscowości Paleśnica o przepustowości 75m³/dobę. Przyłączone jest do niej 55 gospodarstwa z Olszowej i Paleśnicy. Najmniejsza oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna z podłączonymi do niej 5 gospodarstwami znajduje się w miejscowości Melsztyn. W przygotowaniu znajduje się budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Charzewice.

Składowiska odpadów

Na terenie gminy Zakliczyn znajduje się składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Charzewice ok. 600 m od drogi krajowej Roztoka - Jurków (nr 978). Projekt wysypiska został wykonany w 1983 roku przez mgr inż. Leszka Bardela i mgr inż. Henryka Smagę, a zrealizowany w latach 1986-1987. Składowisko posiada powierzchnię dna ok. 5170 m² i głębokość średnią ok. 2,30 m. Dno i brzegi wysypiska zostały wyłożone warstwą 10 cm gliny. Na dzień dzisiejszy gmina Zakliczyn zakończyła eksploatację tego wysypiska. Teren składowiska znajdujšcego się w pobliżu rzeki Dunajec zostanie zrekultywowany. Od lipca 2004 roku śmieci z terenu gminy Zakliczyn są składowane na wysypisku komunalnym w Tarnowie.

Wodociągi

Na terenie gminy Zakliczyn nie istnieją sieci wodociągowe (2003). Na chwilę obecną na terenie gminy działają lokalne sieci grawitacyjne wykonywane w naturalnych sprzyjających warunkach górskich np. w miejscowości Filipowice istnieje kilka takich wodociągów. Trwajš prace przy budowie magistrali wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w Łukanowicach w gminie Wojnicz - obecnie wykonano odcinek kończący się na granicy gminy Zakliczyn. W najbliższym czasie planowane jest dokończenie tej inwestycji.

Gazociągi

Prowadzono prace związane z gazyfikacją gminy - obecnie gmina jest zgazyfikowana w ok. 80 %. Gmina Zakliczyn zasilana jest gazem ziemnym przewodowym siecią średniego ciśnienia 0.4 MPa. Dostawy gazu następują z kierunku Dębna, Wojnicza, Gromnika. Powyższy stan sieci gazowniczej i najbliższe inwestycje, jak również warunki zasilania w gaz pozwalają na niemal 100% gazyfikację gminy. Ze względu na rozproszone w terenie górskim gospodarstwa w wielu przypadkach doprowadzenie gazu jest bardzo kosztowne, stąd nie należy spodziewać się w najbliższym czasie pełnej gazyfikacji gminy. Średnie zużycie gazu wynosi ok. 0.26 m³/osobę/dzień. Pozwala to stwierdzić, iż gaz używany jest przede wszystkim do celów przygotowywania posiłków. Ogrzewanie mieszkań gazem jest mało rozpowszechnione ze względu na wysokie koszty takiego sposobu ogrzewania oraz dostępność surowca energetycznego w postaci drewna lub węgla.

Sieć energetyczna

Gmina Zakliczyn jest w pełni zelektryfikowana. Energia elektryczna dostarczana jest obecnie z sieci energetycznej 30kv będącej własnością Zakładu Energetycznego S.A w Tarnowie. Na terenie gminy nie istnieją źródła energii elektrycznej inne niż sieci państwowe. Gmina nie posiada żadnej elektrowni wodnej, elektrowni wiatrowej i innych obiektów produkujących energię elektryczna metoda niekonwencjonalną. Obecny system zasilania elektrycznego jest dobrze rozwinięty i wystarczający - zapewnia pełne pokrycie mocy dla wszystkich mieszkańców.

Telekomunikacja

Łączność telefoniczna należy do bardzo mocnych stron gminy. Na terenie gminy zlokalizowano 5 automatycznych cyfrowych central telefonicznych obsługujących około 60% gospodarstw, które to centrale podłączone są do linii światłowodowej, umożliwiając automatyczne połączenia w ruchu międzynarodowym oraz korzystanie z najnowszych usług oferowanych przez operatorów telefonicznej sieci przewodowej. Na większości obszaru gminy (poza niektórymi rejonami górzystymi na południu gminy) można korzystać z telefonów komórkowych, możliwe jest to dzięki pokryciu terenu gminy swoim zasięgiem przez wszystkich operatorów działających w Polsce.

all rights reserved