<
NIEZALEZNY ZAKLICZYNSKI SERWIS INTERNETOWY - WWW.ZAKLICZYN.COM

Strona GłównaAktualnościMagazyn SERWIS: Gmina ZakliczynZakliczynWioskiTurystykaAgroturystyka LegendyAutobusy PKSInformator DODATKI: Chat ForumE-Kartki Księga Gości Katalog WWW Bezpłatne ogłoszeniaReklamaInfo o nas[więcej...]

Aktualnosciwww.iportal.nano.pl

43. Przetarg na budowę sali gimnastycznej 2003-11-17 12:53

Wójt Gminy Zakliczyn ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro na wykonanie robót pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stróżach - etap III" PKWiU: 45.21.1.

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac, zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik do siwz.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2004 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 6.500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt wykonania) - 100 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 19 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w sekretariacie UG Zakliczyn - lokal nr 8.

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2003r. o godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2003r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego - IIIp.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Honorata Kafel oraz Barbara Idzik - pok. 19, tel./014/ 66-53-113, w godz. 8.00 - 15.30.


<< wstecz    2003-11-17 12:53 skomentuj | komentarze [0] |  | 

all rights reserved